آموزش پدافند غیر عامل

مطالب مورد مطالعه
۱٫ اصول و مبانی پدافند غیرعامل
۲٫ استتار، اختفا و فریب
۳٫ استحکامات و سازه های امن
۴٫ بحران سیاسی
۵٫ مطالعات راهبردی در تعیین وضعیت محیط دفاعی – امنیتی
۶٫ مکان یابی و آمایش سرزمین
۷٫ جنگ اطلاعات و پدافند غیرعامل
۸٫ میدان نبرد سایبر
۹٫ تهدید شناسی و کاربرد آن در طرح ریزی پدافند غیرعامل
۱۰٫ ماهیت جنگ
۱۱٫ تسلیحات غیر کشنده

دانلود جزوه آموزش پدافند غیر عامل

× Chat with me