واتمتر دیجیتال

واتمتر دیجیتال, SWR متر , واتمتر SW-102

 VHF/UHF 125-525 MHz  SW-102

Power  & S.W.R Meter


 با قابلیت کالیبراسیون

 

 

کاتالوگ واتمتر SW-102